Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2014

9043 9957 500
Reposted fromusual usual viamakemewannadie makemewannadie
8593 16c5
4403 36f9 500
Poznań
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viamakemewannadie makemewannadie
5570 d6ed
Reposted fromerial erial viamakemewannadie makemewannadie
9540 79ba
Reposted fromerial erial viamakemewannadie makemewannadie
4771 d7b4 500

whoabroa:

epic4chan:

They’re both texting someone right now saying ‘some weird guy next to me is wearing the same thing as me.’ 

who wore it better

2196 e03f
Paris, 2012
Reposted frompeper peper viamefir mefir
8364 69c2 500
Reposted fromfungi fungi viamefir mefir

Les amours imaginaires
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
6486 6258 500

Photographer: Karolina Świątek
Model: Anna Arlet

Reposted fromcuty cuty viamefir mefir
3951 5985
Reposted fromtwice twice viaunmadebeds unmadebeds
5325 c3c2
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaBalladyna Balladyna
3575 ee4a
Reposted fromMrSatan MrSatan viablum blum


unreleased harry potter stills 1/?


Reposted frompannakojot pannakojot viamefir mefir
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl